Atpakaļ uz galveno


 
* Pasūti preces pa tālruni: 26624390
* Norādītajā laikā ierodies tirdzniecības vietā - Brīvības ielā 1, Viesītē
* Nosauc savu pasūtījuma numuru, veic apmaksu un saņem pasūtījumu
 
 Darba laiks:

 C.      09:00 - 15:00
 Pk.    SLĒGTS
 S       09:00 - 15:00
 Sv.    SLĒGTS
 P.      SLĒGTSPreču bildes, lai vieglāk orientēties piedāvajumā


Distances līgums

Distances līgums, turpmāk tekstā Līgums, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu tiek noslēgts starp: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Invito", reģ. Nr. 40103400835, juridiskā adrese: Olaine, Jelgavas iela 18-12, LV-2114 (turpmāk tekstā Pārdevējs), faktiskā tirdzniecības vietas adrese: Viesīte, Brīvības iela 1,

un

fizisku personu (turpmāk tekstā Pircējs), kas veic preču pasūtījumu attālināti, izmantojot saziņas līdzekli – tālruni.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Pārdevējs nodrošina Pircējam pakalpojumu - iespēju pasūtīt preci attālināti izmantojot tālruni.
1.2. Veicot pasūtījumu izmantojot tālruni, klients apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma nosacījumiem, piekrīt tā noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.3. Pārdevējs patur tiesības vienpusīgi mainīt distances līguma noteikumus, cenrādi, preču piedāvājumu, pakalpojumu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. PRECES, TO CENAS

2.1. Pārdevējs piedāvā Pircējam iegādāties mājsaimniecības, būvniecības, u.c. preces (turpmāk tekstā Preces).
2.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Preces cenu. Gadījumā, ja preces cena tiek mainīta pēc Pircēja veiktā pasūtījuma izdarīšanas, tad Pārdevējs apņemas informēt par to Pircēju un Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma.

3. SAMAKSAS VEIDI UN KĀRTĪBA

3.1. Pārdevējs piedāvā Pircējam apmaksāt preču pasūtījumu šādos veidos:
- skaidrā naudā Pārdevēja tirdzniecības adresē,
- ar bankas karti Pārdevēja tirdzniecības adresē,
3.2. Pircējs var brīvi izvēlēties samaksas veidu veicot preču pasūtījumu.

4. PREČU PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

4.1. Pircējs zvana un veic preču pasūtījumu Pārdevējam uz tālruņa numuru: 26624390.
4.2. Lai noformētu preču pasūtījumu Pircējs norāda savu Vārdu un Tālruņa numuru saziņai.
4.3. Pārdevējs piešķir pasūtījuma numuru un mutiski informē Pircēju par to kad tiks sagatavots veiktais pasūtījums.
4.4. Preču pasūtījumu pieņemšana, apstrāde un izsniegšana notiek Pārdevēja tirdzniecības vietas darba laikā.

5. PASŪTĪJUMU SAŅEMŠANA.

5.1. Pasūtītās preces iespējams saņemt Pārdevēja tirdzniecības vietā, Viesītē, Brīvības ielā 1.
5.2. Pircējs ierodoties pēc pasūtījuma nosauc pasūtījuma numuru, un veic tā apmaksu.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Pircējam ir tiesības atgriezt vai apmainīt pasūtītās Preces 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža kad Prece nonākusi valdījumā, neminot iemeslu.
6.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu pa pastu, vai epastu nosūtītu atteikuma veidlapu ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no saņemtās preces. Atteikuma veidlapa PDF formātā pieejama šeit: Attiekuma veidlapa. Epasta adrese veidlapas nosūtīšanai: invito@invito.lv, SIA "Invito" juridiskā adrese: Jelgavas iela 18-12, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
6.3. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ir ieguvis preces valdījumā.
6.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīs Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
6.5. Atteikuma tiesības nevar izmantot: - tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijas vai ir nepārprotami personalizētas;
- tādu preču iegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām derīguma termiņš ir mazāks par 14 (četrpadsmit) dienām;
- tādu aizzīmogotu preču iegādei, kas nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kas pēc iegādes ir atvērtas;
- tādu preču iegādei, kas pēc piegādes savu īpašību dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
6.6. Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma paziņošanas fiziski atgriezt preci Pārdevējam
6.7. Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces pārbaudei, cik to var izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Pircējs uzņemas atbildību par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, kad tiek samazināta preces vērtība, kvalitāte vai drošums. Precei jābūt pilnā komplektācijā bez jebkādiem bojājumiem.
6.8. Atsakoties no šī līguma, Pārdevējs atmaksās Pircējam visus konkrētā preču pasūtījuma ietvaros saņemtos maksājumus, ne vālāk kā 14 dienu laikā no dienas kad Pārdevējs informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šī līguma.
6.9. Pārdevējs var aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kamēr Pārdevējs nav saņēmis Pircēja atgrieztās preces Pārdevēja tirdzniecības vietā – Viesītē, Brīvības ielā 1.

7. GARANTIJA

7.1. Visām pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
7.2. Pretenzijas par preču kvalitāti varat pieteikt Pārdevēja tirdzniecības vietā, divu gadu laikā no preces iegādes dienas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.3. Garantija ir spēkā, ja varat uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, preču pavadzīme, kvīts) vai Pārdevēja izsniegts garantijas talons.
7.4. Ja tiek konstatēts ražošanas defekts, tad Pircējam ir tiesības pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams tad Pircējam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. Pārdevējs patur tiesības atteikties no Preces aizstāšanas, bet veikt Preces remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga.
7.5. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšanu vai remontu nevar veikt saprātīgā laikā.
7.6. Gadījumā, ja preces brāķi vai bojājumu nebija iespējas atklāt vizuāli to apskatot, bet tikai pēc iepakojuma atvēršanas, Pārdevējs to samaina pret atbilstošu jaunu preci vai atgriež samaksāto preces cenu piecu darba dienu laikā.
7.7. Garantija nav spēkā, ja:
- konstatēts preces remonts bez saskaņošanas ar Pārdevēju,
- konstatēti mehāniski bojājumi, kas radušies klienta neuzmanības dēļ,
- konstatēti bojājumi, kuri radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce),
- konstatēti bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku sastāvu lietošanas rezultātā,
- konstatēti bojājumi, kurus izraisījuši nepiederīgi priekšmetu, šķidruma, kukaiņu un tml. iekļūšana precē,
- ja klients nav pildījis lietošanas noteikumus, uzglabāšanas vai transportēšanas prasības, Pārdevēja darbinieku norādījumus par preces ekspluatāciju,
- ja precei netiek veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda nepieciešama),
- ja prece tiek izmantota neatbilstoši tās mērķim vai profesionālos nolūkos gadījumā, ja tam nav paredzēta.

8. PIRCĒJA DATU DROŠĪBA

8.1. Pārdevējs uzņemas atbildību par Pircēja personiskajiem datiem, kuri iesniegti Preču pasūtījuma izdarīšanas brīdī un apstiprina, ka tie tiks izmantoti vienīgi Preču pasūtījuma izpildīšanai un savstarpējo attiecību uzturēšanai ar klientu. Dati netiek nodoti trešajai personai bez klienta piekrišanas.

9. CITI NOSACĪJUMI

9.1. Pārdevējs nekompensē morālo zaudējumu, iespējamos izdevumus, neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar cenas, preces komplektācijas, pieejamības izmaiņām ražotāja vai piegādātāja vainas dēļ.
9.2. Pārdevējs patur tiesības anulēt tādus Pircēja pasūtījumus ja Pircējs nav sazvanāms uz Preču pasūtījumā norādīto kontakttālruni vai neierodas pēc preču pasūtījuma norādītajā laikā.

10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā brīdīd kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

Redakcija spēkā no 28.12.2020 17:30.